Stavený dozor a technický dozor investora

stavebny-dozorZabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru vyplývajúci zo zákona číslo 50/1976 ( Stavebný zákon), kontroly dodržiava dokumentácie stavby, kvality, časového plánu, finančnej disciplíny.

 

V rámci výkonu technického dozoru zabezpečenie skúšok preukazujúcich kvalitu prostredníctvom akreditovaných laboratórií a odborne spôsobilých osôb, prípadne výkon geodetických činností prostredníctvom autorizovaných geodetov.